Hlavní stránka

SC3

Strategický cíl 3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb

Graf Soustava strategického cíle 3

Východiska a požadavky na naplnění strategického cíle

Současná medicína je komplexní, multioborová a týmová disciplína, vyžadující úzkou specializaci jednotlivých zdravotnických týmů a zároveň jejich těsnou kooperaci. Zajištění sdílení informací a podpora týmové kooperace a koordinace je dosud pouze částečně naplňovanou výzvou pro moderní digitální zdravotnictví. V této oblasti lze očekávat nejvýraznější přínosy elektronizace.

Rozšíření běžného rozsahu zdravotních služeb o telemedicínská řešení, která zásadně rozvíjí komunikaci mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem, je cestou ke zvýšení kvality péče, zpřesnění informací o vývoji stavu pacienta a zvýšení efektivity služeb, např. snížení počtu nezbytných ambulantních návštěv a hospitalizací u chronicky nemocných pacientů.

Soustavou nových elektronických služeb, které občanům poskytnou přehlednou orientaci v nabídce zdravotnických služeb a které umožní volbu služeb dle individuálních preferencí (čas, místo, kvalita), bude dosaženo zlepšení orientace pacientů ve zdravotnickém systému a zvýšení dostupnosti zdravotních služeb.

Realizace národního i mezinárodního srovnání výsledků, kvality a bezpečí zdravotní péče poskytnuté v jednotlivých odbornostech přispěje ke zvyšování erudice zdravotnických pracovníků a umožní lépe řídit zdravotnictví.

Dopady naplnění jednotlivých specifických cílů v kontextu strategického cíle

Strategický cíl se sestává ze tří specifických cílů, a to:

 1. Telemedicína a mHealth, který je realizován prostřednictvím čtyř opatření:
  • definice technického a organizačního rámce telemedicíny a mHealth. Jeho výstupem budou úhradové mechanismy, další organizační pokyny a popis doporučených technických řešení,
  • bezpečné a efektivní aplikace v telemedicíně a mHealth. Jeho výstupem budou postupy klasifikace a hodnocení telemedicínských a mHealth řešení,
  • vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně. Jeho výstupem budou metodické pokyny k datovým a komunikačním standardům pro telemedicínská řešení,
  • elektronická podpora léčby v domácím prostředí pacienta. Jeho výstupem budou pracoviště kvalifikovaného dohledu s technickým vybavením a odbornými kompetencemi.
 2. Dostupnost péče, která je realizována prostřednictvím tří opatření:
  • optimalizace a správa čekacích dob na plánované zákroky. Jeho výstupem bude systém pro identifikaci poptávky po službách a systém správy čekacích dob.
  • programy odstraňování nerovností v přístupu k zdravotní péči (např. pro digitálně vyloučené a slabší či ohrožené skupiny). Jeho výstupem bude zavedené metodika hodnocení služeb z pohledu rovného přístupu ke zdravotní péči.
  • metodika a systém hodnocení dostupnosti zdravotních služeb. Jeho výstupem bude zavedená metodika hodnocení dostupnosti služeb ve vztahu k aktuální poptávce.
 3. Zvyšování kvality a bezpečného poskytování služeb, které je realizováno prostřednictvím pěti opatření:
  • vyhodnocování kvality zajištění poskytované zdravotní péče analytickými a metodickými nástroji. Jeho výstupem bude proces kontinuálního systematického zpřesňování a vylepšování způsobu sledování kvality s důrazem na implementaci mezinárodně odzkoušených metodik a nomenklatur kvality péče,
  • podpora standardizace zdravotnické dokumentace a terapeutických postupů. Jeho výstupem bude metodický a nástrojový rámec pro standardizaci a formalizaci terapeutických postupů a zavedení mezinárodně uznávané klinické terminologie (SNOMED-CT) do vybraných oblastí medicíny,
  • podpora léčby a rozhodování, týmová komunikace mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Jeho výstupem bude plán postupného informačního propojení s poskytovateli sociální péče a platforma pro sdílení znalostí a dovedností,
  • krizová a bezpečnostní podpora na národní/regionální úrovni. Jeho výstupem bude propojení systémů v přednemocniční neodkladné fázi, v nemocniční fázi (urgentní příjmy nemocnic a specializovaných center) a systémů pro zvládání mimořádných situací v rámci krizového managementu zdravotnictví,
  • životní cyklus léčivého přípravku a zdravotnického prostředku. Jeho výstupem bude vyšší efektivita a bezpečnost procesu podávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dále snížení transakčních nákladů spojených s logistikou přípravků.

Výstupy naplnění specifických cílů

Prostřednictvím smysluplně zaváděných informačních a komunikačních technologií dojde ke zlepšení dostupnosti služeb, zvýšení kvality péče, dle podmínek bude možné ošetření více pacientů v časovém rámci, dojde k redukci některých rutinních úkonů vyžadujících osobní účast zdravotnického personálu a k omezení některých rizik vyplývajících z nedostatku informací a účasti lidského faktoru při jejich přenosu a zpracování bez podpory informačních a komunikačních technologií. Zvýší se úroveň bezpečí pro poskytovatele zdravotní péče i pacienty, a to v konečném důsledku přinese úspory v systému veřejného zdravotního pojištění. Informace o dostupnosti a kvalitě péče budou co možná nejvíce zpřístupněny a zjednodušeny tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu publiku poskytovatelů i pacientů.

Indikátory dosažení strategického cíle

Základními indikátory dosažení tohoto strategického cíle „Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb“ jsou:

 • měřitelný nárůst využití telemedicínských služeb v běžné praxi českého zdravotnictví,
 • vytvoření nástroje pro transparentní sledování a řízení čekacích dob na vybrané druhy zdravotních služeb pro občany a pro poskytování kvantifikovaného pohledu na poptávku po zdravotních službách pro plátce,
 • jsou systematicky odstraňovány nerovnosti v přístupu k péči u ohrožených skupin,
 • je zaveden nástroj pro měření a hodnocení dostupnosti zdravotních služeb,
 • je zaveden nástroj pro sledování nárůstu efektivity zdravotnických služeb při využívání telemedicíny, zvýšení úlohy pacienta v procesu léčby a též pro jeho hodnocení poskytovaných služeb,
 • je zaveden nástroj pro vyhodnocování kvality zdravotních služeb, standardizace terapeutických postupů a struktury a obsahu zdravotnické dokumentace.

Bude třeba zvolit a nastavit indikátory, kterými bude měřen efekt zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Hlavní bariéry a rizika realizace (dopad nulové varianty strategického cíle)

Rizikem pro dosažení tohoto strategického cíle je složitá a rozsáhlá metodická základna pro realizaci dílčích opatření, nutnost legislativních změn, organizačních opatření, a dále ochota a motivace poskytovatelů k měření kvality jejich služeb, k zveřejnění výsledků a dále obtížnost realizace mechanismů pro zvyšování kvality. V ČR je možné legálně poskytovat pouze jednu kvalitu péče, a to kvalitní péči lege artis. Zabýváme se tedy zajištěním kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, což je podstatný významový rozdíl, dotýkající se i dalších částí strategie.

Hlavní bariérou pro zavádění telemedicínských služeb aplikací do praxe v současnosti je zajištění jejich ekonomické udržitelnosti včetně součinnosti zdravotnického personálu. Efektivní začlenění telemedicíny do procesů ve zdravotnictví představuje komplexní soubor úkolů, který nelze redukovat na pouhé pořízení technického řešení a jeho zprovoznění. Naproti tomu je využívání moderních prostředků informačních a komunikačních technologií ve zdravotní péči jednou z cest ke zvládnutí nárůstu zájmu o služby zejména na straně chronicky nemocných a současně zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění v procesech péče

Aktuality

8. konference Digitální medicína "Budoucnost je teď"

11.6.2019

V Praze proběhla 7. června 2019 8. konference o digitální medicíně s podtitulem "Budoucnost je teď". Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Podrobnosti

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.