Hlavní stránka

SC1

Strategický cíl 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví

obrázek SC1

Zlepšení orientace občanů ve zdravotním systému a povzbuzení aktivity občanů k péči o vlastní zdraví, k aplikaci zdravého životního stylu, k omezení rizikového chování, k rozvoji osobní zodpovědnosti a k účelnému přístupu ke zdrojům zdravotnického systému jsou faktory, které pozitivně ovlivní zvládnutí rostoucí incidence chronických onemocnění u stárnoucí populace. Posílení pozice občana v zdravotnickém systému je zcela v souladu s doporučeními EK Zdraví 2020, je cestou k rozvoji jednoduché a účinné komunikace mezi občany, zdravotnickými profesionály[1] a zodpovědnými orgány veřejné správy.

Východiska a požadavky na naplnění strategického cíle

Je potřeba vytvořit takový systém, který by poskytoval veřejné služby na kterých bude participovat řada subjektů (například zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, poskytovatelé zdravotních služeb,…)   a stal by se tak důvěryhodným zdrojem informací pro občany a zároveň vhodně doplňoval systémy zdravotních pojišťoven motivující své pojištěnce.

Služby s využitím nástrojů informačních a komunikačních technologií, které by aktivitu občanů podporovaly, existují zpravidla pouze jako součásti jiných specifických systémů. K dispozici není ucelený a záměrně budovaný systém, který by podporoval aktivní zapojení občanů v prevenci a péči o vlastní zdraví a integroval nabídku existujících a nově budovaných elektronických informačních zdrojů a služeb.

Takový systém budeme zjednodušeně nazývat Národním zdravotnickým informačním portálem, který bude hlavním zdrojem informací o zdraví a zdravotnictví pro občana a významným zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky ve zdravotnictví. Měl by poskytnout nebo zprostředkovat komplexní informace z oblasti zdravotní péče, prevence a podpory zdraví jak pro širokou, tak odbornou veřejnost, například:

 • informace o interaktivních preventivních programech zaměřených na zvyšování zdravotní gramotnosti,
 • navigátor pro poradenskou, konzultační a intervenční činnost v oblasti prevence rizikových faktorů životního stylu, s využitím odkazů na důvěryhodné zdroje informací,
 • epidemiologické prevalenční studie,
 • matematické modelování prognóz onemocnění, efektivity preventivních programů,
 • epidemiologické prevalenční studie,
 • věcně příslušné analýzy a legislativu,
 • vhodné nástroje sociálního marketingu,
 • navigátor komunitních programů s využitím geografického informačního systému.

Národní zdravotnický informační portál (dále také jen jako „Portál“) vytvoří chráněný komunikační kanál mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a vytvoří uživatelsky přívětivé prostředí pro čerpání zdravotních služeb (objednávání, konzultace, výpisy z dokumentace apod.).

Národní zdravotnický informační portál využívá (odkazuje na) data z jiných zdrojů informací / portálů a dává je do souvislostí a vytváří tak ucelený, přehledný a důvěryhodný veřejný zdroj informací. Zprostředkované informace jsou buď garantovány anebo je uváděn zdroj, který za jejich správnost odpovídá.

Dopady naplnění jednotlivých specifických cílů v kontextu strategického cíle

Národní zdravotnický portál bude provozován a spravován MZ ČR (nebo jím určenou organizací, jako například Národním centrem elektronického zdravotnictví). Hlavním zdrojem financování budou zdroje ESI fondů a státního rozpočtu. V některých případech bude účelné využít zdrojů zdravotních pojišťoven a soukromých subjektů, které budou mít na financování vlastní ekonomické zájmy. Zapojení pacientů do péče o vlastní zdraví, péče o chronicky nemocné, využívání prostředků telemedicíny, apod, jsou faktory, které budou stále více motivátory pro dosahování vyšší efektivity zdravotnického systému a lze tedy očekávat zapojení zdravotních pojišťoven.

Pro zajištění chodu portálu bude potřeba vytvořit resp. propojit celý ekosystém přispěvatelů a redaktorů a stanovit jejich práva, povinnosti a odpovědnosti. Tak jako v celé strategii i zde je cílem umožnit využití na základě dobrovolnosti, informace poskytovat se stanovenou mírou odborné garance a prostřednictvím jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví od různých poskytovatelů. V řadě případů půjde o garantovaný doplněk ke stávajícím službám, ne o jejich náhradu.

Strategický cíl sestává ze tří specifických cílů, a to:

 1. Zajištění snadného a rovného přístupu k informacím o poskytovatelích zdravotních služeb, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace, který je realizován prostřednictvím třech opatření:
  • úplný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb včetně kvalitativních parametrů. Jeho výstupem bude poskytování komlexní a průběžně aktualizované informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb. Tato služba umožní občanovi si vybrat poskytovatele dle svých potřeb a preferencí,
  • elektronické objednání zdravotní služby. Jeho výstupem bude zprostředkování přístupu občanů do jednotlivých objednávkových systémů poskytovatelů a těm, kteří je nemají, umožní využít k tomuto účelu centrální aplikaci. Tato služba zjednoduší přístup občanů ke zdravotním službám v závislosti na jejich potřebách a možnostech,
  • distanční elektronická konzultace zdravotního stavu. Jeho výstupem bude chráněný komunikační kanál mezi pacientem a jeho lékařem. Tato služba umožní vyřešit ty potřeby pacienta, které nepotřebují jeho fyzickou přítomnost v ordinaci.
 2. Poskytnutí přesných informací o zdravotním stavu a léčebných plánech je realizováno v rámci tří opatření:
  • snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu. Jeho výstupem je chráněný přístup občana k informacím o svém zdravotním stavu, o předepsaných léčivech, o doporučeném léčebném režimu, o termínech a typu kontrol vyplývajících z jeho individuálního zdravotního plánu apod. Tato služba umožní lepší kontrolu občana nad péčí o své vlastní zdraví,
  • umožnění přístupu k záznamům blízkých osob (na základě rozhodnutí pacienta nebo jeho oprávněného zástupce). K tomuto účelu bude vytvořen systém správy souhlasů a přístupů osob oprávněných nahlížet do pacientovy dokumentace, resp. k jeho zdravotním záznamům. Tato služba umožní oprávněným osobám přístup ke zdravotním informacím občana a zlepšit kvalitu zejména neformální péče,
  • otevřený přístup k osobnímu účtu v systému úhrad zdravotních služeb. Jeho výstupem je umožnění / zprostředkování autorizovanému přístupu občana ke jeho osobnímu účtu vedenému zdravotní pojišťovnou.
 3. Rozvoj informační podpory při péči o vlastní zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti:
  • otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře zdraví a dostupných preventivních programech. Jeho výstupem je informační kanál, který bude občana navigovat k důvěryhodným zdrojům informací o zdravotní péči a zdravém životním stylu. Tato služba umožní občanům přístup k informacím potřebným pro udržení zdraví a ve chvíli nemoci k jejímu lepšímu zvládání, 
  • zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných informací. Jeho výstupem je informační kanál, který bude občana směřovat k důvěryhodným vzdělávacím portálům a nabídne mu asistenci při řešení nejrůznějších životních situaci. Tato služba umožní občanovi prohlubovat své znalosti v péči o své zdraví a zpřesní jeho rozhodování při řešení životních situací ve zdravotně-sociální oblasti,
  • ucelená komunikační podpora péče o chronicky nemocné. Jeho výstupem je zpřístupnění informaci o doporučených léčebných postupech u konkrétních chronických onemocnění a autorizovaný přístup občanů ke svým individuálním léčebným plánům. Tato služba umožní občanům lépe rozumět své nemoci a posílí dodržování léčebných pokynů a kvalitu sebepéče.

Výstupy naplnění specifických cílů

Portál jako nástroj odborné informační podpory občanů, ale i zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví se stane významným nástrojem podpory a propagace péče o vlastní zdraví, informovanosti občanů o dostupnosti a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb a bude mít dopad na zvýšení kvality zdravotní péče, bezpečí pacientů a v konečném důsledku i na růst efektivity zdravotnického systému.

Vytvoření uceleného, přehledného a důvěryhodného veřejného zdroje informací povede k růstu zdravotní gramotnosti, k omezení nárůstu zdravotních rizik z důvodu aplikace nesprávných doporučení v řízení vlastního životního stylu, k prosazení efektivních postupů při péči o chronicky nemocné.

Národní zdravotnický portál bude provozován a spravován MZ ČR (nebo jím určenou organizací (jako například Národním centrem elektronického zdravotnictví). Hlavním zdrojem financování budou zdroje ESI Fondů a státního rozpočtu. V některých případech bude účelné využít zdrojů zdravotních pojišťoven a soukromých subjektů, které budou mít na financování vlastní ekonomické zájmy. Zapojení pacientů do péče o vlastní zdraví, péče o chronicky nemocné, využívání prostředků telemedicíny, apod, jsou faktory, které budou stále více motivátory pro dosahování vyšší efektivity zdravotnického systému a lze tedy očekávat zapojení zdravotních pojišťoven.

Pro zajištění chodu portálu bude potřeba vytvořit celý ekosystém přispěvatelů a redaktorů a stanovit jejich práva, povinnosti a odpovědnosti.

Indikátory dosažení strategického cíle

Základním indikátorem dosažení tohoto strategického cíle „Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví“ bude rostoucí počet registrovaných i neregistrovaných uživatelů Národního zdravotnického informačního portálu a míra spokojenosti jeho uživatelů. Bude třeba zvolit a nastavit indikátory, kterými bude měřeno vyšší zapojení občana do péče o vlastní zdraví.

Hlavní bariéry a rizika realizace (dopad nulové varianty strategického cíle)

Rizikem pro dosažení tohoto strategického cíle je v prvé řadě složitá organizace přispěvatelů a redaktorů a jejich ochota a zainteresovanost poskytovat validní informace na portál. Pokud by přetrvávala nedostatečná úroveň podpory aktivní role občana, lze očekávat prohlubování nerovností v přístupu ke zdravotním službám a k omezení dopadu jinak dobře koncipovaných preventivních programů. Dobrovolnosti zapojení jednotlivých subjektů musí být vyvážena vysokou motivací. Ta je však v řadě případů postavená na „tlaku občanů a rozšířenosti služby“. V řadě případů chybí počáteční motivace pro „první účastníky“ a následně pro další potenciální účastníky, kteří musí vynaložit nějaké úsilí pro vstup do Portálu. Pro úspěšné zavedení portálu bude tedy nutné nastavit vhodné motivační faktory pro jednotlivé cílové skupiny a nastavit jejich cílové stavy v minimálních hodnotách/počtech.


[1] Zdravotnickými pracovníky a dalšími pracovníky ve zdravotnictví

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.